Firma Cygnus

Sme firma s bohatými dlhoroč­nými skúsenos­ťami v oblasti dodávky a servisu automati­ckých dverí, brán, závor a audio-video vrátni­kov. Zákazní­kovi pos­ky­tu­jeme komplexné služby, od poraden­skej činnosti pri výbere vhodného zaria­denia, dodávky zariade­nia, inštalá­cií, servisu a podľa priania aj pozá­ruč­ného servisu.

Špecializujeme sa na nasledujúce oblasti:

Cieľom našej firmy je rýchla a kvalitná obsluha a odstráne­nie technic­kých problémov automatic­kých zaria­dení vedúcich k uspokojeniu zákazní­ka. K tomuto prispieva aj možnosť dohodnu­tia si termínu aj mimo „úradných“ hodín na dobu, kedy to zákazní­kovi najviac vyhovuje (vrátane víkendov i sviatkov).

Cygnus

Zavolajte alebo napíšte nám:
0905 429 601
cygnus@automaticke-dvere-brany.sk